FORSKNING

Epigenetikk, kjønnsforskjeller og kjemisk helsefare (1114)


Er epigenetiske virkemekanismer involvert i ulik følsomhet til polysykliske aromatiske hydrokarboner mellom kvinner og menn?
Prosjektperiode: 2008 - 2011

Prosjektbeskrivelse

Epigenetikk er et relativt nytt forskningsfelt som omhandler ulike måter cellene i kroppen benytter til å tolke informasjonen som blir kodet av genene. Miljøfaktorer som for eksempel kjemisk eksponering i arbeidslivet kan påvirke disse prosessene. Formålet med dette prosjektet er å oppnå en økt forståelse av samspillet mellom kjemisk eksponering og epigenetiske mekanismer; i første rekke knyttet til kjønnsforskjeller i toksisitet av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Selv om nivåer av PAH i norsk arbeidsmiljø generelt har blitt redusert, så eksponeres arbeidstakere fortsatt for disse toksiske stoffene i ulike sammenhenger. I miljøet finnes PAH ofte adsorbert til partikler. Typiske eksponeringsscenarioer for PAH er smelteverk og ansatte som jobber i trafikk, lufthavner og urbane miljøer. Konsekvenser av eksponering for PAH er alvorlige, med lungekreft og flere andre lungerelaterte sykdommer til følge.

Våre data indikerer at kvinner er mer følsomme for skadelige effekter av PAH i lungene. Vi har kartlagt ulike gener (cytokrom P450), som kan være ansvarlige for disse forskjellene. I dette prosjektet undersøker vi i hvilken grad epigenetiske mekanismer er involvert i regulering av disse genene og om de dermed kan ha betydning for kjønnsforskjeller i følsomhet. Vi har fokus på 2 fasetter innen epigenetikk: metylering av DNA og såkalt mikro-RNA, som spiller viktige roller for regulering av genuttrykk. Ulik DNA-metyleringsgrad eller ulikt uttrykk av mikro-RNA er sannsynligvis viktige susceptibilitetsfaktorer. Kunnskap om PAH og epigenetiske virkemekanismer kan, ut over å gi økt mekanistisk forståelse, benyttes til å utvikle tidlige og sensitive biomarkører for effekt. Resultatene vil også potensielt være viktige for regulatorisk toksikologi, hvor økt kunnskap om mekanismer og susceptibilitet, spesielt med henblikk på kjønn, er nødvendig.

 

Publikasjoner relatert til prosjektet

1)   Eika I. Genpromoter-metylering, kreftfremkallende miljøgifter og risiko for lungekreft. Hovedoppgave, NTNU, 2008.

2)   Bråten S. Genpromoter-metylering, kreftfremkallende miljøgifter og risiko for lungekreft. Kjønnsforskjeller i epigenetisk regulering av CYP1A1-genet. Hovedoppgave, NTNU, 2010.


PROSJEKTLEDER:
Steen Mollerup

PROSJEKTMEDARBEIDERE:
Rita Bæra
Tove Andreassen
Shan Zienolddiny
Aage Haugen
Vidar Skaug

AVDELINGER:
STAMI
KBA

UNDERAVDELING:
Gruppe for toksikologi og biologisk arbeidsmiljø (TOKS)

SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR STAMI:

Curtis C. Harris, NCI, Bethesda, USA
David H. Phillips, Institute for Cancer Research, Surrey, EnglandEKSTERN FINANISERING:

KreftforeningenEMNEORD:

Epigenetikk, DNA-metylering, kjønnsforskjeller, PAH, lungeARBEIDSMILJØRELEVANS:

Mekanismer for arbeidsrelaterte helseeffekter og individuell følsomhet