NYHETSARKIV - 2010 - KVARTAL 2

Isocyansyre i arbeidsmiljøet

Isocyansyre dannes ved en rekke typer av varmt arbeid, eksempelvis i bilopprettingsverksteder, mekaniske verksteder, offshoreindustri og støperier. Det er i dag lite kunnskap om eventuelle skadevirkningene av dette stoffet, og det derfor økt fokus på yrkeseksponering.
STAMI er i gang med et prosjekt der vi kartlegger egenskapene til isocyansyres (ICA), ved varmt arbeid. Dette forekommer blant annet i arbeid ved utskiftning og riving av gamle oljeinstallasjoner.  Prosjektleder, Raymond Olsen sier at hensikten med prosjektet er å finne ut mer om egenskapene til stoffet, og dermed om stoffet er et relevant arbeidsmiljøproblem.

- Vi ønsker å sjekke ut om ICA er et problem i arbeidsmiljøsammenheng. Man har funnet ut at ICA blir dannet ved termisk dekomponering av ulike materialer. Eksempel blir det dannet ved oppvarming av polyuretanbasert maling og isolasjon, samt ved støping av metall i støperier, sier Olsen

Videre er det viktig å se på stabiliteten til stoffet. - Dette gjør vi ved å varme opp en polyuretanbasert maling slik at den termisk dekomponerer til ICA for så å se på stabiliten til ICA over en tidsperiode, eksempel en arbeidsdag. Hvor lenge stoffet vil være tilgjengelig i arbeidsatmosfæren, har betydning for om arbeidstakeren kan bli eksponert for stoffet. Vi vet pr dags dato ikke hvor stabilt stoffet er, og hvilken grad ICA kan være skadelig. Dette ønsker vi å finne ut i dette prosjektet.

I tillegg har prosjektet som målsetning å sammenlikne ulike prøvetakingsmetoder for bestemmelse av isocyansyre i arbeidsatmosfæren, samt kartlegge eksponeringen for ICA i olje og gassindustrien.

Helseskader etter eksponering for isocyanater er godt dokumentert, og isocyansyre regnes i yrkeshygienisk sammenheng som et isocyanat, selv om det kjemisk sett ikke er et isocyanat.

Kort om prosjktet.
Prosjektet "Kartlegging av isocyansyres (ICA) egenskaper som mulig problemkjemikalie ved varmt arbeid" er et fireårig doktorgradsprosjekt som startet opp i desember 2008.
Prosjektet er finansiert av Samarbeid for Sikkerhet (SfS), som er et treparts samarbeidsorgan mellom partene i Norsk oljeindustri, og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Prosjektet er en del av bransjeprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien i regi av Oljeindustriens Landforenings (OLF).

Andre artikler knyttet til Kjemisk arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljø og kildesortering
Kartlegging av organofosfater i hydraulikkoljer
Kjemisk arbeidsmiljø - Hva nå?
Økt satsing på kjemisk arbeidsmiljø
Bedre oversikt over kjemisk arbeidsmiljø
Hvordan måle kjemiske eksponeringer i arbeidslivet
Prosedyrer for å sette grenseverdier for kjemiske stoffer i arbeidsatmosfæren
Profesjonelle skismøreres arbeidsmiljø
Biomarkører for aldehydeksponering
Isocyansyre i arbeidsmiljøet
Hudplager blant yrkesaktive
Yrkeseksponering for PAH i kreosot-impregnerte stolper ved Trondheim Energi Nett


Tips en venn!
Ditt navn:
Mottakers epost:
Melding:
KONTAKT:
Raymond Olsen


Denne artikkelen er knyttet til tema:
Kjemisk arbeidsmiljø