NYHETSARKIV - 2008 - KVARTAL 2

Målinger av blodsirkulasjon ved muskelkontraksjon

Muskel- og skjelettplager er den viktigste årsaken til sykefravær på norske arbeidsplasser og koster samfunnet store summer. Forskning på de bakenforliggende årsakene til smerte er viktig for å kunne forebygge og behandle smerte.

Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget. Selv om færre har tungt fysisk arbeid enn tidligere, synes ikke nakke- og skuldersmerter å avta i befolkningen. Slike smerter er nokså vanlige hos ansatte med kontorarbeid.

På tross av mange års forskning er mekanismen for utvikling av muskelsmerter under lett arbeid (eks kontorarbeid) fremdeles ukjent. Tidligere har man gått ut i fra at muskelcelleaktivering ("muskelspenning") forårsaker smerter, men det kan ikke bekreftes. Det er holdepunkter for at endringer i blodsirkulasjon kan være av stor betydning for smertene og det er derfor viktig å undersøke om det er sammenhenger mellom blodtilførsel og smerter. Imidlertid  finnes det svært få metoder som klarer å fange opp intramuskulære blodgjennomstrømninger hos mennesker.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har i samarbeid med Ullevål Universitetssykehus undersøkt blodgjennomstrømning i trapeziusmuskelen (øvre nakke og skuldermuskel) ved målinger bevegelser til  røde blodlegemer (blodceller) i muskelen. Vi har brukt en metode som sender laserlys inn i vevet og som måler endringer i reflektert lys (Doppler-skift). En viktig målsetting var å vurdere om metoden er pålitelig for bruk på mennesker.

Muskelaktivitet og smerter
Ved tungt arbeid og ved statisk muskelbruk kan det oppstå situasjoner hvor muskler og sener får  utilstrekkelig blodtilførsel i forhold til behov og dermed  energimangel i muskelcellene. Ved lett arbeid som f eks kontorarbeid, observerer man ikke energimangel. Det er foreslått som en arbeidshypotese at de mekanismene som styrer blodårene også kan aktivere nerver som gir smerte. Det kan tenkes at  utvidelse av blodårene (vasodilatasjon)  kan bidra til smerte i muskel.

Det er derfor nødvendig å måle blodsirkulasjon lokalt i muskel under arbeid ved lave kraftnivåer hos personer både med og uten plager for å kunne avklare betydningen av denne mekanismen for smerteutvikling.

Smerteutvikling og endret blodsirkulasjon i nakke og skulder
Betydningen av arbeidskrav for smerteutvikling og endret blodsirkulasjon i nakke og skulder er en studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt som tar sikte på å bidra til å øke forståelsen om mekanismene  for utvikling av muskel/-skjelettsmerter i nakke- og skulderregionen. Dette gjøres  ved å studere sammenhengen i ulike faktorer som kan tenkes å påvirke muskelaktiviteten og smerteutviklingen i nakke- og skulderregionen.

Funn
I studien fant en at målemetoden som ble testet (laser-Doppler-måling av mikrosirkulasjon) er en lovende metode selv om resultatene må tolkes med forsiktighet. Det er store variasjoner i blodgjennomstrømning i ulike områder i samme muskel. Man kan ikke uten videre sammenligne målinger gjennomført på ulike dager. Men målinger av endringer i et muskelområde under arbeid er pålitelige og kan anvendes i videre undersøkelser. .

Videre fant en at lavgrads statisk kontraksjon økte trapeziusmuskelens blodgjennomstrømning i de langt fleste studieobjektene.


Andre artikler knyttet til Muskel og skjelettlplager:
Kontorarbeid og utvikling av smerter (1006)
Unge arbeidstakere og muskel- og skjelettplager
Nakke- og skuldersmerter vanlig blant unge arbeidstakere
Målinger av blodsirkulasjon ved muskelkontraksjon
Relasjon mellom dataarbeid og muskel- og skjelettsykdommer
PC-arbeid og muskelskjelettlidelser
Stor andel norske yrkesaktive rapporterer korsryggsmerter


Tips en venn!
Ditt navn:
Mottakers epost:
Melding:
KONTAKT:
Stein Knardahl

PUBLISERT AV:
Sture Bye

Denne artikkelen er knyttet til tema:
Muskel- og skjelettplager