NYHETSARKIV - 2011 - KVARTAL 4

Mobbing på arbeidsplassen og utstøting fra arbeidslivet

En studie utført av forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen viser at mobbing på arbeidsplassen henger sammen med utstøting fra arbeidslivet.

Enkelte arbeidstakere som utsettes for mobbing opplever sine arbeidsforhold som så vanskelige at de ”frivillig” forlater arbeidsplassen, gjennom omplassering eller ved å bytte arbeidsgiver. I andre tilfeller kan mobbingen føre til sykefravær og i neste omgang uføretrygd, altså at den som blir mobbet ikke lenger tar del i arbeidslivet.

Om undersøkelsen
Tidligere forskning har dokumentert at mobbing på arbeidsplassen fører til helseproblemer som angst og depresjoner, psykosomatiske symptomer og til og med symptomer som likner post-traumatisk stresslidelse. I denne undersøkelsen ville man se på om det faktisk er slik at mobbing på arbeidsplassen er en forløper for utstøting og at ansatte slutter tidligere enn de ellers ville gjort. Et utvalg på 1775 norske arbeidstakere besvarte et spørreskjema om arbeidsmiljø og helse. Denne ble fulgt opp med en ny spørreundersøkelse to år senere.

Hva er resultatet av mobbing på arbeidsplassen?
Resultatene fra studien støtter delvis antakelsen om at mobbing på arbeidsplassen fører til utstøting fra arbeidslivet. Ansatte som opplever mobbing på jobb ønsker oftere å forlate organisasjonen der de jobber sammenliknet med ansatte som ikke opplever seg mobbet, et ønske som er stabilt over tid. Noen finner seg ny jobb, og andre har ikke lenger helse til å jobbe og går over på uførepensjon eller attføring.

Imidlertid viser resultatene at de aller fleste som opplever mobbing på arbeidsplassen fremdeles er i samme jobb to år etter at de for første gang har oppgitt å bli utsatt for mobbing. En mulig forklaring på dette kan være at det er vanskelig å finne nytt arbeid. En annen forklaring kan være at arbeidstakeren opplever en tilknytning til kollegaer og jobben sin, noe som vil gjøre det vanskeligere å slutte.

Hva kan gjøres?
Arbeidsgivere kan ikke regne med at mobbing på arbeidsplassen vil forsvinne av seg selv. Problemer med mobbing på arbeidsplassen må aktivt håndteres. Organisasjonen må legge opp prosedyrer og rutiner for å forebygge og håndtere mobbing.

Rehabiliteringsopplegg og hjelp til å bli integrert igjen i jobben må tilbys de som ikke klarer å bli stående i jobb, og dette må håndteres på organisasjonsnivå. De som opplever eller har opplevd mobbing på arbeidsplassen bør tilbys rådgivning for å fange opp de som opplever utstøting fra arbeidsmarkedet.

 

 

 

 

Tips en venn!
Ditt navn:
Mottakers epost:
Melding:
KONTAKT:
Mona Berthelsen


Originalartikkel:

Do they stay or do they go?: a longitudinal study of intentions to leave and exclusion from working life among targets or workplace bullying 


Fakta:

Trakassering og mobbing dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som, reelt eller opplevd, er underlegne i den aktuelle situasjonen. Mobbing og trakassering er uønskede handliger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet.

I 2009 rapporterte 2,2 prosent at de hadde blitt mobbet av kolleger en gang i måneden eller mer, og 1,6 prosent at de hver måned ble mobbet av leder. I den siste treårsperioden har andelen yrkesaktive som oppgir at de blir mobbet økt moderat. Mobbing fra kolleger og nærmeste leder forekommer like ofte blant menn som kvinner.
(Kilde: NOAs Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011, utgitt av Statens arbeidsmiljøinstitutt)PUBLISERT AV:
Mona Berthelsen

Bjørn Lau (STAMI)
Anders Skogstad (UiB)
Ståle Einarsen (UiB)